Neatlygintiną akciją rengia bičiulės

 

Kelmės visuomenės sveikatos biuras, vadovaujamas Linos Balčiūnienės, surengė neatlygintinos kraujo donorystės akciją Kelmėje. Akcijos globėja – Seimo narė Alma Monkauskaitė. Iš viso duoti kraujo atėjo  87 miesto ir rajono gyventojai.  Iš jų pirmą kartą kraujo davė  35, nors pasiryžusių buvo 47. Krau­jo do­va­no­jo 71 Kel­mės mies­to ir ra­jo­no gy­ven­to­jas. Iš še­šio­li­kos krau­jas ne­bu­vo paim­tas dėl svar­bių prie­žas­čių. Jau­noms mer­gi­noms trū­ko svo­rio, nes krau­jo do­no­rai tu­ri sver­ti bent 50 ki­log­ra­mų. Kai ku­rių bu­vo per že­mas he­mog­lo­bi­nas, krau­jos­pū­dis.

Nors mo­bi­lus krau­jo su­rin­ki­mo punk­tas Lais­vės gy­nė­jų aikš­tė­je dar­bą pra­dė­jo kiek po 11 va­lan­dos, žmo­nės jau anks­čiau bū­ria­vo­si, no­rė­da­mi paau­ko­ti sa­vo krau­jo. Pir­mą kar­tą tap­ti do­no­rais nu­spren­dė ir ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rė, Kel­mės vi­suo­me­nės svei­ka­tos biu­ro di­rek­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė, kar­tu su tik pil­na­me­tys­tės su­lau­ku­siu sū­nu­mi Er­man­du. „Jau­čiuo­si ge­rai, la­bai ge­rai. Ma­lo­nus jaus­mas, kai su­vo­ki, jog ta­vo krau­jas ga­li pa­dė­ti ki­tam“ , – sakė Lina. Po pie­tų iš Už­ven­čio at­vy­ko gru­pė žmo­nių su mo­ky­to­ja Jū­ra­te Ma­zi­liaus­kie­ne, prieš ke­le­tą me­tų pel­niu­sia Šiau­lių kraš­to ge­riau­sios do­no­rys­tės or­ga­ni­za­to­rės var­dą. Ji pa­ti au­ko­ja krau­jo. Pas­ku­ti­niai do­no­rai pa­la­pi­nę pa­li­ko vi­sai be­si­bai­giant dar­bo die­nai. Krau­jo au­ko­jo ir vi­sai jau­ni, tik aš­tuo­nio­li­kos su­lau­kę jau­nuo­liai, ir vy­res­ni žmo­nės. Už auk­są bran­ges­nio krau­jo do­va­no­jo tiek mo­te­rys, tiek ir vy­rai. Neat­ly­gin­ti­nos krau­jo do­no­rys­tės ak­ci­jos Kel­mė­je or­ga­ni­za­to­rė Li­na Bal­čiū­nie­nė dė­ko­jo vi­siems už su­pra­ti­mą, mo­kė­ji­mą da­lin­tis. Kel­miš­kiams, ne­mo­ka­mai au­ko­ju­siems krau­jo, gra­žių žo­džių ne­gai­lė­jo ir Na­cio­na­li­nio krau­jo cent­ro Šiau­lių mo­bi­laus krau­jo su­rin­ki­mo punk­to ko­man­da. Geru žodžiu Lina minėjo ir donorų darbdavius – po akcijos ne vienas aukotojas turėjo galimybę pailsėti, atgauti jėgas.

 

Emilija Kvietkuvienė, Kelmės skyriaus spaudos atstovė

 

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *